Bạn đang sử dụng "nhất duơng chỉ "để mổ xuống bàn phím 

Bạn nhìn thấy dân IT đánh chữ như cái máy và thầm ước" ươc ji` mình được như anh ấy "

Điều này thật đơn giản Mario Typing sẻ giúp bạn